Office of Children and Family Services

Publications

Español | 中文 | Русский | Kreyòl | 한국어 | Italiano | عرب |

Haitian Creole:

Règleman Eta New York se pou bay aksè nan lang nan sèvis ak pwogram piblik yo. Si ou panse nou pa t ba ou sèvis entèpretasyon konvnab oswa si nou te ba ou refi pou yon dokiman tradui ki disponib, tanpri mande fòm plent nou an pou ban nou remak ou.

Tanpri rele nou nan 518-402-3130 pou jwenn sèvis èd gratis nan lang.


search by title keyword/Pub#:

Found 71 forms/publications for Kreyòl Ayisyen - Haitian Creole below...

Category Name Document type Number
Kinship DEZIYASYON MOUN NAN RELASYON KÒM PARAN
Designation of Person in Parental Relationship
Form OCFS-4940-HC
Kinship DEZIYASYON MOUN NAN RELASYON KÒM PARAN
Designation of Person in Parental Relationship
Form OCFS-4940-HC
Child Care RAPÒ ABI OSWA MOVE TRETMAN OU SISPÈK
Report of Suspected Child Abuse or Maltreatment
Form LDSS-2221A-HC
Child Welfare and Community Services Lwa Sou Pwoteksyon Timoun Abandone:
Gid pou Sante ak Sekirite Pwofesyonèl
The Abandoned Infant Protection Act: Guidelines for Health and Safety Professionals
Publication Pub. 4749-HC
Child Preventive Services Konsèy pou Paran ki Itilize Sibstans oswa ki nan Rekiperasyon
Guidance for Parents Using Substances or in Recovery
Publication Pub. 5212-HC
Child Welfare and Community Services Konsèy pou Paran ki Itilize Sibstans oswa ki nan Rekiperasyon
Guidance for Parents Using Substances or in Recovery
Publication Pub. 5212-HC
Domestic Violence DIVILGASYON ENFOMASYON SOU VYOLANS DOMESTIK
Domestic Violence Release of Information
Form OCFS-2201-HC
Child Care Pandan w ap panse ak gadri pou pitit ou ki nan laj lekòl.
As you think about child care for your school-age child.
Publication Pub. 1115D-HC
Commission for the Blind Kominikasyon Enfòmasyon Konfidansyél Sévis Timoun
Children’s Services Release of Confidential Information
Form OCFS-3445-HC
Commission for the Blind Kominikasyon Enfòmasyon Konfidansyél Sévis Timoun Pou Dosye Lekòl
Children’s Services Release of Confidential Information for School Records
Form OCFS-3463-HC
Child Care Pandan w ap reflechi sou gadri pou tibebe oswa timoun piti ou
As you think about child care for your infant and toddler…
Publication Pub. 1115B-HC
Child Care Pandan w ap reflechi sou gadri...
As you think about child care…
Publication Pub. 1115A-HC
Child Care Pandan w ap reflechi sou gadri pou timoun ou ki gen laj 3 rive 5 lane...
As you think about child care for your 3- to 5-year-old...
Publication Pub. 1115C-HC
Child Preventive Services KÈK TI KONSÈY ITIL POU PWOTEJE TIBEBE OU A: SAN DANJE POU DÒMI
Helpful Tips to Keep Your Baby Safe: Safe to Sleep
Publication Pub. 5008-HC
Child Care FÒM POU REFIZE/PA PRAN YÒDI POTASYÒM (POTASSIUM IODIDE, KI)
Potassium Iodide (KI) Refusal/Opt-Out Form
Form OCFS-4411-HC
Child Protective Services/State Central Register PLAN POU SWEN KI SAN DANJE
Plan of Safe Care
Form OCFS-2196-HC
Adoption Akò Paran Fanmi Dakèy la Avèk Ajans Otorize a
Foster Parent Agreement With Authorized Agency
Form OCFS-5183J-HC
Foster Care Akò Paran Fanmi Dakèy la Avèk Ajans Otorize a
Foster Parent Agreement With Authorized Agency
Form OCFS-5183J-HC
Child Care Èske w ap chèche yon Moun pou Gadri nan Kay? Lwa Kieran an
Kieran’s Law
Publication Pub. 4628-HC
Child Protective Services/State Central Register Responsablite pou Siyale Abi nan Eta New York
Summary Guide for Mandated Reporters in New York State
Publication Pub. 1159-HC
Commission for the Blind DEMAND SÈVIS
Application for Service
Form OCFS-1002-HC
Foster Care DEKLARASYON DWA POU TIMOUN AK JÈN NAN FWAYE DAKÈY
Bill of Rights for Children and Youth in Foster Care
Form OCFS-2132-HC
Commission for the Blind Business Enterprise Program
Pwogram Antrepriz Komèsyal
Publication Pub. 4806-HC
Kinship Know Your Options: Kin Caring for Children
Konnen Diferan chwa ke w genyen Fanmi pwòch k ap pran swen timoun
Publication Pub. 5175-HC
Commission for the Blind Handbook for Vocational Rehabilitation Services
TILIV ENFÒRMASION POU SÈVIS REYABILITASYON PWOFESIONÈL
Publication Pub. 5148-HC
Child Care FASON POU RANPLI APLIKASYON POU ÈD POU PEYE SÈVIS GADRI
How to Complete the Application for Child Care Assistance
Form OCFS-6026-HC
Child Care APLIKASYON POU JWENN ÈD POU GADRI
Application for Child Care Assistance
Form OCFS-6025-HC
Adoption Adoptive Placement Fee Disclosure Form
FÒM DIVILGASYON FRÈ POU PEYE POU PLASMAN TIMOUN NAN ADOPSYON
Form OCFS-4690-HC
Child Preventive Services Fason pou Kenbe Tibebe K ap Dòomi an Plis Sekirite
Keeping Sleeping Babies Safer
Publication Pub. 5002-HC
Child Care DELÈ POU REKONFIMASYON KALIFIKASYON POU GADRI
Child Care Eligibility Redetermination Coming Due (Sample Only)
Form OCFS-4773-HC
Kinship AKÒ POU RESPONSABLITE LEGAL MANM FANMI AK DEPANS POU RESPONSABLITE LEGAL KI PA REGILYE
Kinship Guardianship Assistance and Non-Recurring Guardianship Expenses Agreement Successor Guardian Amendment
Form OCFS-4437-HC
Kinship FITI RESPONSAB LEGAL KINGAP ANNAPRE A ATESTASYON ISTWA KONDANASYON KRIMINÈL
Prospective KinGAP Successor Guardian Criminal Conviction History Attestation
Form OCFS-4409-HC
Child Care AVI POU FÈ KONNEN PEMAN ANPLIS POU GADRI AK KONDISYON POU RANBOUSMAN
Notice of Child Care Assistance Overpayment and Repayment Requirements
(Sample Only)
Form LDSS-7009-HC
Child Protective Services/State Central Register Request for Information-Private Adoption
DEMANN ENFÒMASYON – ADOPSYON PRIVE
Form OCFS 3937-HC
Child Protective Services/State Central Register Request for Information Guardianship Form-For Court Use Only
DEMANN POU FÒM TITÈL
POU ITILIZASYON TRIBINAL LA SÈLMAN
Form OCFS 3909-HC
Child Protective Services/State Central Register Inquiry Concerning Visitation/Statewide Central Register Database
RECHÈCH KONSÈNAN VIZIT
FÒM BAZ DONE REJIS SANTRAL ETA A
Form OCFS 4190-HC
Commission for the Blind DIVILGASYON ENFÒMASYON MEDIKAL
Release of Confidential Information
Form OCFS-3446-HC
Commission for the Blind PLAN SÈVIS ENDIVIDYÈL
Individual Service Plan
Form OCFS-3440-HC
Commission for the Blind FÒM APLIKASYON-POU PRETE LAJAN POU ACHTE EKIPMAN POU MOUN ANDIKAPE
Application Form-Equipment Loan Fund for the Disabled
Form OCFS-4584-HC
Child Protective Services/State Central Register Notification of Social Service Law 424-a Procedures
AVI KONSÈNAN PWOSEDI DAPRE SEKSYON 424-A LWA SOU SÈVIS SOSYAL
Form LDSS-3371A-HC
Child Protective Services/State Central Register Organizations Entitled to Conduct Database Checks Under Section 424-A of the Social Services Law

ÒGANIZASYON KI GEN DWA POU FÈ VERIFIKASYON NAN BAZ DONE DAPRE SEKSYON 424-A LWA SOU SÈVIS SOSYAL
Form LDSS-3370a-HC
Child Protective Services/State Central Register Notification of Social Service Law 424-a Procedures
AVI KONSÈNAN PWOSEDI DAPRE SEKSYON 424-A LWA SOU SÈVIS SOSYAL
Form LDSS-3371B-HC
Child Protective Services/State Central Register Instructions for Completing the Statewide Central Register Database Check Form
ENSTRIKSYON POU RANPLI FÒM POU VERIFIKASYON NAN BAZ DONE REJIS SANTRAL ETA A
Form LDSS-3370-HC
Child Protective Services/State Central Register RAPÒ ABI OSWA MOVE TRETMAN OU SISPÈK
Report of Suspected Child Abuse or Maltreatment
Form LDSS-2221A-HC
Commission for the Blind YON GID POU SÈVIS YO POU MOUN KI AVÈG YO
A Guide to Services for Individuals Who Are Blind
Publication Pub. 505-HC
Commission for the Blind Medical Profession/ Information
PWOFESYONÈ L MEDIKAL | ENFÒMASION
Publication Pub. 5154-HC
Commission for the Blind YON GID POU SÈVIS YO POU GRANMOUN AJE KI AVÈG
A Guide to Services for Older Adults Who Are Blind
Publication Pub. 5149A-HC
Commission for the Blind YON GID POU SÈVIS YO POU TRANZISYON POU JÈN MOUN YO
A Guide to Services for Youth Transition
Publication Pub. 5149B-HC
Commission for the Blind YON GID POU SÈVIS YO POU MOUN KI SOUD-AVÈG YO
A Guide to Services for Individuals Who Are Deaf-Blind
Publication Pub. 4805-HC
Commission for the Blind YON GID POU SÈVIS YO POU TIMOUN KI AVÈG YO
A Guide to Services for Children Who Are Blind
Publication Pub. 4748-HC
Commission for the Blind FÒM APLIKASYON KOMITE REYABILITASYON LETA
State Rehabilitation Council Application Form
Form OCFS-2150-HC
Child Care APWOBASYON POU AVANTAJ GADRI PWOVIZWA OU
Approval of Your Transitional Child Care Benefits
Form OCFS-LDSS-4785-HC
Child Care APWOBASYON RE-DETÈMINASYON OU POU AVANTAJ GADRI
Approval of Your Redetermination for Child Care Benefits
Form OCFS-LDSS-4784-HC
Child Care KONTRIBISYON PEMAN FANMI KI ANRETA POU BENEFIS GADRI
Delinquent Family Share for Child Care Benefits
(Sample Only)
Form LDSS-4783-HC
Child Care AVI POU FÈ OU KONNEN ENTANSYON POU SISPANN AVANTAJ GADRI OU
Notice of Intent to Discontinue Child Care Benefits
(Sample Only)
Form LDSS-4782-HC
Child Care AVI POU FÈ OU KONNEN ENTANSYON POU CHANJE AVANTAJ GADRI OU AK PEMAN KOTIZASYON FANMI OU
Notice of Intent to Change Child Care Benefits and Family Share Payments (Sample Only)
Form OCFS-LDSS-4781-HC
Child Care REFI POU APLIKASYON OU FÈ POU AVANTAJ GADRI
Denial of Your Application for Child Care Benefits
(Sample Only)
Form LDSS-4780-HC
Child Care APWOBASYON POU APLIKASYON OU FÈ POU AVANTAJ GADRI
Approval of Your Application for Child Care Benefits (Sample Only)
Form OCFS-LDSS-4779-HC
Adoption DOKIMAN JIRIDIK POU REKONÈT PATÈNITE
YON TIMOUN KI FÈT DEYÒ MARYAJ
Instrument to Acknowledge Paternity of an Out-of-Wedlock Child (PDF)
Form OCFS-3780-HC
Adoption DOKIMAN JIRIDIK POU REKONÈT PATÈNITE
YON TIMOUN KI FÈT DEYÒ MARYAJ
Instrument to Acknowledge Paternity of an Out-of-Wedlock Child (Word)
Form OCFS-3780-HC
Adoption AVI POU FÈ OU KONNEN ENTANSYON MWEN POU REKLAME PATÈNITE YON TIMOUN KI FÈT DEYÒ MARYAJ
Notice of Intent to Claim Paternity of a Child Born Out of Wedlock
Form LDSS-2724-HC
Adoption AVI POU FÈ OU KONNEN ENTANSYON MWEN POU REKLAME PATÈNITE YON TIMOUN KI FÈT DEYÒ MARYAJ
Notice of Intent to Claim Paternity of a Child Born Out of Wedlock
Form LDSS-2724-HC
Child Protective Services/State Central Register LWA 2006 ADAM WALSH KONSÈNAN PWOTEKSYON AK SEKIRITE TIMOUN
Adam Walsh Child Protective and Safety Act of 2006
Form OCFS-7067-HC
Adult Protective Services Financial Exploitation of Elderly and Impaired Adults
Eksplwatasyon Finansye Granmoun Aje ak Adilt
Publication Pub. 4664-HC
Adult Protective Services Protecting Adults from Abuse and Neglect (PDF)
Pwoteksyon Adilt kont Abi ak Neglijans
Publication Pub. 1326-HC
Child Welfare and Community Services Ou ansent?
Ou pè?
Ou bezwen èd?
Abandoned Infant Protection Act: Pregnant? Scared? Need help?
Publication Pub. 4745-HC
Child Preventive Services Personalized Safety Tips and Emergency Contact Sheet for Baby Sitters Publication Pub. 5047-HC
Language Access Aksè nan Sèvis nan Lang Ou: Fòm pou Fè Plent
Access to Services in Your Language Complaint Form (Haitian Creole)
Form LA 1-HC
Commission for the Blind TILIV POU SÈVIS TIMOUN
Handbook for Children's Services
Publication Pub. 5168-HC
Commission for the Blind Fon Prè pou Ekipman pou Moun Andikape
Equipment Loan Fund for the Disabled
Publication Pub. 1407-HC
Commission for the Blind DEMAND SÈVIS
Application for Service
Form OCFS-1002-HC

Translate This Page

Google Translation Disclaimer

ORDER HARDCOPY FORMS & PUBS

You can order hardcopy forms and pubs by using this form.

IF FORMS OR PUBLICATIONS ARE BACK ORDERED, YOU WILL BE NOTIFIED.

Plugins and Viewers

These documents include PDF, Word, Excel, and PowerPoint documents.

Most browsers will display PDFs. If you are using Microsoft Edge or Explorer, the browser should display Office documents or ask permission to display them.

If you are having difficulty viewing documents from this site, see the Accessing Content help page for more information.