Office of Children and Family Services

Publications

Español | 中文 | Русский | Kreyòl | 한국어 | Italiano | عرب |

Haitian Creole:

Règleman Eta New York se pou bay aksè nan lang nan sèvis ak pwogram piblik yo. Si ou panse nou pa t ba ou sèvis entèpretasyon konvnab oswa si nou te ba ou refi pou yon dokiman tradui ki disponib, tanpri mande fòm plent nou an pou ban nou remak ou.

Tanpri rele nou nan 518-402-3130 pou jwenn sèvis èd gratis nan lang.


search by title keyword/Pub#:

Found 61 forms/publications for Kreyòl Ayisyen - Haitian Creole below...

Category
Name
Document type
Number
Child Protective Services/State Central Register
PLAN POU SWEN KI SAN DANJE
Plan of Safe Care
Form
OCFS-2196-HC
Adoption
Akò Paran Fanmi Dakèy la Avèk Ajans Otorize a
Foster Parent Agreement With Authorized Agency
Form
OCFS-5183J-HC
Foster Care
Akò Paran Fanmi Dakèy la Avèk Ajans Otorize a
Foster Parent Agreement With Authorized Agency
Form
OCFS-5183J-HC
Adoption
Pwosesis Sètifikasyon/Apwobasyon pou Paran Fanmi Dakèy/Adoptif la (yo)
Certification/Approval Process for Foster/Adoptive Parents
Form
OCFS-5183-HC
Foster Care
Pwosesis Sètifikasyon/Apwobasyon pou Paran Fanmi Dakèy/Adoptif la (yo)
Certification/Approval Process for Foster/Adoptive Parents
Form
OCFS-5183-HC
Child Care
Èske w ap chèche yon Moun pou Gadri nan Kay? Lwa Kieran an
Kieran’s Law
Publication
Pub. 4628-HC
Child Protective Services/State Central Register
Responsablite pou Siyale Abi nan Eta New York
Summary Guide for Mandated Reporters in New York State
Publication
Pub. 1159-HC
Commission for the Blind
Application for Service
APLIKASYON POU SÈVIS
Form
OCFS-1002-HC
Foster Care
Bill of Rights for Children and Youth in Foster Care DEKLARASYON DWA POU TIMOUN AK JÈN NAN FWAYE DAKÈY
Form
OCFS-2132-HC
Commission for the Blind
Business Enterprise Program
Pwogram Antrepriz Komèsyal
Publication
Pub. 4806-HC
Kinship
Know Your Options: Kin Caring for Children
Konnen Diferan chwa ke w genyen Fanmi pwòch k ap pran swen timoun
Publication
Pub. 5175-HC
Commission for the Blind
Handbook for Vocational Rehabilitation Services
TILIV ENFÒRMASION POU SÈVIS REYABILITASYON PWOFESIONÈL
Publication
Pub. 5148-HC
Child Care
FASON POU RANPLI APLIKASYON POU ÈD POU PEYE SÈVIS GADRI
How to Complete the Application for Child Care Assistance
Form
OCFS-6026-HC
Child Care
APLIKASYON POU ÈD POU PEYE SÈVIS GADRI
Application for Child Care Assistance
Form
OCFS-6025-HC
Adoption
Adoptive Placement Fee Disclosure Form
FÒM DIVILGASYON FRÈ POU PEYE POU PLASMAN TIMOUN NAN ADOPSYON
Form
OCFS-4690-HC
Child Care
DELÈ POU REKONFIMASYON KALIFIKASYON POU GADRI
Child Care Eligibility Redetermination Coming Due (Sample Only)
Form
OCFS-4773-HC
Kinship
AKÒ POU RESPONSABLITE LEGAL MANM FANMI AK DEPANS POU RESPONSABLITE LEGAL KI PA REGILYE
Kinship Guardianship Assistance and Non-Recurring Guardianship Expenses Agreement Successor Guardian Amendment
Form
OCFS-4437-HC
Kinship
FITI RESPONSAB LEGAL KINGAP ANNAPRE A ATESTASYON ISTWA KONDANASYON KRIMINÈL
Prospective KinGAP Successor Guardian Criminal Conviction History Attestation
Form
OCFS-4409-HC
Child Care
AVI POU FÈ KONNEN PEMAN ANPLIS POU GADRI AK KONDISYON POU RANBOUSMAN
Notice of Child Care Assistance Overpayment and Repayment Requirements
Form
OCFS-LDSS-7009-HC
Ombudsman
Office of the Ombudsman
BIWO MEDYATÈ A
Publication
Pub. 4764-HC
Child Protective Services/State Central Register
Request for Information-Private Adoption
DEMANN ENFÒMASYON – ADOPSYON PRIVE
Form
OCFS 3937-HC
Child Protective Services/State Central Register
Request for Information Guardianship Form-For Court Use Only
DEMANN POU FÒM TITÈL
POU ITILIZASYON TRIBINAL LA SÈLMAN
Form
OCFS 3909-HC
Child Protective Services/State Central Register
Inquiry Concerning Visitation/Statewide Central Register Database
RECHÈCH KONSÈNAN VIZIT
FÒM BAZ DONE REJIS SANTRAL ETA A
Form
OCFS 4190-HC
Commission for the Blind
Release of Confidential Information
DIVILGASYON ENFÒMASYON MEDIKAL
Form
OCFS-3446-HC
Commission for the Blind
Individual Service Plan
PLAN SÈVIS ENDIVIDYÈL
Form
OCFS-3440-HC
Commission for the Blind
Application Form for Equipment Loan Fund for the Disabled
FÒM APLIKASYON-POU PRETE LAJAN POU ACHTE EKIPMAN POU MOUN ANDIKAPE
Form
OCFS-4584-HC
Child Protective Services/State Central Register
Notification of Social Service Law 424-a Procedures
AVI KONSÈNAN PWOSEDI DAPRE SEKSYON 424-A LWA SOU SÈVIS SOSYAL
Form
LDSS-3371A-HC
Child Protective Services/State Central Register
Organizations Entitled to Conduct Database Checks Under Section 424-A of the Social Services Law

ÒGANIZASYON KI GEN DWA POU FÈ VERIFIKASYON NAN BAZ DONE DAPRE SEKSYON 424-A LWA SOU SÈVIS SOSYAL
Form
LDSS-3370a-HC
Child Protective Services/State Central Register
Notification of Social Service Law 424-a Procedures
AVI KONSÈNAN PWOSEDI DAPRE SEKSYON 424-A LWA SOU SÈVIS SOSYAL
Form
LDSS-3371B-HC
Child Protective Services/State Central Register
Instructions for Completing the Statewide Central Register Database Check Form
ENSTRIKSYON POU RANPLI FÒM POU VERIFIKASYON NAN BAZ DONE REJIS SANTRAL ETA A
Form
LDSS-3370-HC
Child Protective Services/State Central Register
Report of Suspected Child Abuse or Maltreatment

RAPÒ ABI OSWA MOVE TRETMAN OU SISPÈK
Form
LDSS-2221A-HC
Home and Community-Based Services Waiver (B2H)
Notice of Decision-Discontinuance from Waiver Program
AVI POU DESIZYON - SISPANSYON NAN
PWOGRAM EGZANPSYON
Form
OCFS-8011A-HC
Home and Community-Based Services Waiver (B2H)
Notice of Decision-Denial of Enrollment
AVI POU DESIZYON - REFI POU ENSKRIPSYON
Form
OCFS-8010A-HC
Home and Community-Based Services Waiver (B2H)
Authorization for Release of Health Information
OTORIZASYON POU DIVILGE ENFÒMASYON SOU SANTE
Form
OCFS-8001-HC
Commission for the Blind
A Guide to Services for Individuals Who Are Blind
YON GID POU SÈVIS YO POU MOUN KI AVÈG YO
Publication
Pub. 505-HC
Commission for the Blind
Medical Profession/ Information
PWOFESYONÈ L MEDIKAL | ENFÒMASION
Publication
Pub. 5154-HC
Commission for the Blind
A Guide to Services for Older Adults Who Are Blind
YON GID POU SÈVIS YO POU GRANMOUN AJE KI AVÈG
Publication
Pub. 5149A-HC
Commission for the Blind
A Guide to Services for Youth Transition
YON GID POU SÈVIS YO POU TRANZISYON POU JÈN MOUN YO
Publication
Pub. 5149B-HC
Commission for the Blind
A Guide to Services for Individuals Who Are Deaf-Blind
YON GID POU SÈVIS YO POU MOUN KI SOUD-AVÈG YO
Publication
Pub. 4805-HC
Commission for the Blind
A Guide to Services for Children Who Are Blind
YON GID POU SÈVIS YO POU TIMOUN KI AVÈG YO
Publication
Pub. 4748-HC
Commission for the Blind
State Rehabilitation Council Application Form
FÒM APLIKASYON KOMITE REYABILITASYON LETA
Form
OCFS-2150-HC
Child Care
APWOBASYON POU AVANTAJ GADRI PWOVIZWA OU
Approval of Your Transitional Child Care Benefits
Form
OCFS-LDSS-4785-HC
Child Care
APWOBASYON RE-DETÈMINASYON OU POU AVANTAJ GADRI
Approval of Your Redetermination for Child Care Benefits
Form
OCFS-LDSS-4784-HC
Child Care
KONTRIBISYON PEMAN FANMI KI ANRETA POU BENEFIS GADRI
Delinquent Family Share for Child Care Benefits
Form
OCFS-LDSS-4783-HC
Child Care
AVI POU FÈ OU KONNEN ENTANSYON POU SISPANN AVANTAJ GADRI OU
Notice of Intent to Discontinue Child Care Benefits (Sample Only)
Form
OCFS-LDSS-4782-HC
Child Care
AVI POU FÈ OU KONNEN ENTANSYON POU CHANJE AVANTAJ GADRI OU AK PEMAN KOTIZASYON FANMI OU
Notice of Intent to Change Child Care Benefits and Family Share Payments (Sample Only)
Form
OCFS-LDSS-4781-HC
Child Care
REFI POU APLIKASYON OU FÈ POU AVANTAJ GADRI
Denial of Your Application for Child Care Benefits (Sample Only)
Form
OCFS-LDSS-4780-HC
Child Care
APWOBASYON POU APLIKASYON OU FÈ POU AVANTAJ GADRI
Approval of Your Application for Child Care Benefits (Sample Only)
Form
OCFS-LDSS-4779-HC
Adoption
Instrument to Acknowlege Paternity of an Out-of-Wedlock Child (PDF)
DOKIMAN JIRIDIK POU REKONÈT PATÈNITE
YON TIMOUN KI FÈT DEYÒ MARYAJ
Form
OCFS-3780-HC
Adoption
Instrument to Acknowlege Paternity of an Out-of-Wedlock Child (WORD)
DOKIMAN JIRIDIK POU REKONÈT PATÈNITE
YON TIMOUN KI FÈT DEYÒ MARYAJ
Form
OCFS-3780-HC
Adoption
Notice of Intent to Claim Paternity of a Child Born Out of Wedlock (PDF)
AVI POU FÈ OU KONNEN ENTANSYON MWEN POU REKLAME PATÈNITE YON TIMOUN KI FÈT DEYÒ MARYAJ
Form
LDSS-2724-HC
Adoption
Notice of Intent to Claim Paternity of a Child Born Out of Wedlock (WORD)
AVI POU FÈ OU KONNEN ENTANSYON MWEN POU REKLAME PATÈNITE YON TIMOUN KI FÈT DEYÒ MARYAJ
Form
LDSS-2724-HC
Child Protective Services/State Central Register
Adam Walsh Child Protective and Safety Act of 2006 (WORD)
LWA 2006 ADAM WALSH KONSÈNAN PWOTEKSYON AK SEKIRITE TIMOUN
Form
OCFS-7067HC
Adult Protective Services
Financial Exploitation of Elderly and Impaired Adults
Eksplwatasyon Finansye Granmoun Aje ak Adilt
Publication
Pub. 4664-HC
Adult Protective Services
Protecting Adults from Abuse and Neglect (PDF)
Pwoteksyon Adilt kont Abi ak Neglijans
Publication
Pub. 1326-HC
Child Welfare and Community Services
Pregnant?, Scared?, Need help?
Ou ansent?
Ou pè?
Ou bezwen èd?
Publication
Pub. 4745-HC
Child Preventive Services
Personalized Safety Tips and Emergency Contact Sheet for Baby Sitters
Publication
Pub. 5047-HC
Language Access
Haitian Creole - Access to Services in Your Language Complaint Form
Form
LA 1-HC
Commission for the Blind
TILIV POU SÈVIS TIMOUN
Handbook for Children's Services
Publication
Pub. 5168-HC
Commission for the Blind
Equipment Loan Fund for the Disabled
Fon Prè pou Ekipman pou Moun Andikape
Publication
Pub. 1407-HC
Commission for the Blind
Application for Service
APLIKASYON POU SÈVIS
Form
OCFS-1002-HC

Translate This Page

Google Translation Disclaimer

ORDER HARDCOPY FORMS & PUBS

You can order hardcopy forms and pubs by using this form.

IF FORMS OR PUBLICATIONS ARE BACK ORDERED, YOU WILL BE NOTIFIED.

Plugins and Viewers

These documents include PDF, Word, Excel, and PowerPoint documents.

Most browsers will display PDFs. If you are using Microsoft Edge or Explorer, the browser should display Office documents or ask permission to display them.

If you are having difficulty viewing documents from this site, see the Accessing Content help page for more information.